De missie en visie van de dienst revalidatie past volledig binnen de missie en visie van het UZ Gent.

Missie:

De afdeling revalidatie wil uitstekende en efficiënte basis-, topklinische en topreferente revalidatie bieden voor kinderen en volwassenen, die afgestemd is op de behoefte van de revalidant met ernstige beperkingen en participatieproblemen.
De doelstelling van deze holistische revalidatie is een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid en maximale re-integratie voor de revalidant bereiken.
Deze revalidatie is in lijn met de universitaire opdracht van het UZ Gent, zijnde onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Visie:

 • De individuele doelstellingen van de revalidant staan centraal. De revalidatie houdt rekening met de totale mens en zijn omgeving binnen het ICF-model.
  Patient centraal betekent voor ons aandacht voor patiëntenparticipatie op alle niveau’s, het hanteren van multidisciplinaire doelstellingen en behandelplannen.
 • Het verlenen van hooggekwalificeerde revalidatie in een therapeutische omgeving, is de leidraad doorheen ons beleid.
 • Wetenschappelijk onderzoek, specialistische opleidingen, onderwijs en dienstverlening zijn inherent aan het verlenen van hoogwaardige topklinische en topreferente zorg.
 • 'Revalidatie op maat' vereist  gespecialiseerde teams die goed en performant opgeleid zijn, met uitgebreide kennis van de te behandelen doelgroepen.
 • Een nauwe multidisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking tussen onze medewerkers en tussen de verschillende clusters van de afdeling revalidatie  is voorwaarde voor kwaliteit en doelmatigheid.
 • De afdeling revalidatie  betracht tevens een sterke samenwerking binnen de dienst Fysische geneeskunde en Revalidatie, de sector Bewegingsstelsel, patiëntenorganisaties en het UZ Gent.
 • Om de missie te kunnen uitvoeren, is het aangaan van transmurale samenwerkingsverbanden een noodzaak. De afdeling revalidatie van het Universitair Ziekenhuis Gent wenst hierin een voortrekkersrol te spelen op nationaal en internationaal vlak.


Onze missie en visie willen wij waarmaken met deskundige medewerkers die:

 • open, toegankelijk en luisterbereid zijn
 • gedreven zijn
 • respectvol omgaan met patiënten en collega’s en iedereen als gelijkwaardig beschouwen
 • gemotiveerd en motiverend zijn
 • een lerende houding hebben
Go to top